10. Příjem podání a podnětů

Obec poskytne informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně. 

 

Písemně na adresu: Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice
Telefonicky na telefon 376 514 367
 

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

 

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a)       komu je určena
b)       že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
c)       u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
d)       u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
e)       adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádostí o informaci podle tohoto zákona, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil, a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží. 
 

Písemná žádost 

a)       musí být srozumitelná
b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována 
c)       nesmí být formulována příliš obecně.
 

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
 

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace může obec prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:
•         vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
•         vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
•         konzultace s jiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu
 

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v  odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba obci známa.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a  získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.