Vyhledat v textu

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

 

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky MI č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název

     Obec Svéradice

 

 2. Důvod a způsob založení
    

Obec Svéradice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění.  Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

    
 3. Organizační struktura

     Popis úřadu   

   

 4. Kontaktní spojení

     Základní informace

 

 5. Případné platby lze poukázat

     Základní informace

 

 6. IČ

     Základní informace

 

7. DIČ

 

 

 8. Dokumenty
   8.1 Seznamy hlavních dokumentů
        Obecní úřad - Úřední deska
   8.2 Rozpočet
 

       Rozpočet

   

 9. Žádosti o informace
          
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. 
Obec Svéradice zveřejňuje informace následujícími způsoby:
•       na úřední desce v obci
•       na internetové úřední desce na www stránkách obce na adrese: www.obecsveradice.cz
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Obec v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá ze změn, provedených zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 39/2001 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb. a zákonem č. 61/2006 Sb., je povinna zveřejnit i umožnit pořízení kopií následujících informací
1. Název povinného subjektu 
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu 
3. Organizační struktura 
4. Kontaktní spojení.
4.1    Kontaktní poštovní adresa
4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3    Úřední hodiny
4.4    Telefonní čísla
4.5    Čísla faxu
4.6    Adresa internetové stránky
4.7    Adresa e-podatelny
4.8    Další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat 
6. IČ 
7. DIČ 
8. Dokumenty
8.1    Seznamy hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy)
8.2    Rozpočet (i jeho pozdější úpravy)
9. Žádosti o informace 
10. Příjem žádostí a dalších podání 
11. Opravné prostředky 
12. Formuláře 
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Obec je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:
 
a)       právní předpisy, vydávané v rámci své působnosti
b)       seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.
 
Obec je povinna zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
 
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.
Obce jsou povinny poskytnout informace v rámci tohoto zákona, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
•       utajované skutečnosti ve smyslu zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
•       obchodní tajemství dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
•       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení 
•       zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění 
•       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 
 10. Příjem žádostí a dalších podání
        
Obec poskytne informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně. 
Písemně na adresu: Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice
Telefonicky na telefon 376 514 367
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a)       komu je určena
b)       že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
c)       u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
d)       u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
e)       adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádostí o informaci podle tohoto zákona, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil, a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží. 
Písemná žádost 
a)       musí být srozumitelná
b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována 
c)       nesmí být formulována příliš obecně.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace může obec prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:
•         vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
•         vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
•         konzultace s jiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba obci známa.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.
  
 11. Opravné prostředky
        
Odvolání:
 
1)       Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání
2)       Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
3)       Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
4)       Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.
 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
a)       který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
b)       kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
c)       kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
d)       který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace
 
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.
 
Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:
a)       doručení sdělení o již zveřejněné informaci
b)       doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
c)       oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
d)       uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.
 
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 
Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 12. Formuláře
       
Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a na stránkách: www.portal.gov.cz 
 
Další formuláře jsou zveřejněny na stránkách: www.form.cz
   
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
        
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a další v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, případně elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. 
Další návody naleznete na stránkách: www.portal.gov.cz 
 Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách v obci i na internetu. Vyhlášky v plném znění naleznete v těchto stránkách ve složce Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva
 
 14. Předpisy
       
podle nichž obec Svéradice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
•        Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
•        Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:
•        zák. č.  367/1990 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona č. 2/2003 Sb.
•        zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
•        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
•        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
•        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
•        Zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
•        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu  
•        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
•        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
•        zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
•        nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
•        zák. č. 500/2004 – Správní řád
•        zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
•        zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
•        zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
•        zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
•        zák. č. 159/2006 o střetu zájmů
•        nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu k informacím
•        zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
•        vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
•        vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
•        vyhl. 578/2006, kterou se stanoví struktura a formát pro podávání oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb.
•        zák. č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními na www stránkách obce ve složce Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva. Dále je možné do nich nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz 
Úplné znění zákonů lze získat také např. na www.sagit.cz 
 
 
 
 15. Úhrady za poskytování informací
 
 
 
Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Sazby za poskytování informací

 

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

dle skutečně
vynaložených nákladů

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2.00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 - oboustraně)

3,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3)

4,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 - oboustraně)

5,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

   
 
 16. Licenční smlouvy

      Obec Svéradice nemá sjednanou žádnou licenční smlouvu.

 

 
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva poskytování informací za rok 2017

 

 Výroční zpráva poskytování informací za rok 2018

 

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2019.pdf

 

 Výroční zpráva poskytování informací za rok 2019

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsveradice.cz

Registrujte se zde

vizitka kopie[1].jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštěvnost stránek

187082

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.